دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 در راستاي اجراي مانور منطقه اي انتقال امن و ايمن نمونه هاي باليني (با سناريوي ط...

اجراي مانور منطقه اي انتقال امن و ايمن نمونه هاي باليني

در راستاي اجراي مانور منطقه اي انتقال امن و ايمن نمونه هاي باليني (با سناريوي طغيان بيماريهاي گوارشي ) مورخه ٩٨/٥/١٦ نشست سه روزه از تاريخ ...
1398/05/19 | آقای غلامی امیرالمومنین | | اطلاعیه،اطلاعیه،اخبارصفحه اصلی | 99 | 0 نظر | print | |

در راستاي اجراي مانور منطقه اي انتقال امن و ايمن نمونه هاي باليني (با سناريوي طغيان بيماريهاي گوارشي ) مورخه ٩٨/٥/١٦ نشست سه روزه از تاريخ ٩٨/٥/١٣ الي ٩٨/٥/١٥ با حضور معاون فني،دكتر نيكخوي ، امورآزمايشگاههاي بهداشت و درمان ،گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها برگزار گرديد.
هدف از اجراي اين مانور كسب اطمينان از توانايي سيستم بهداشتي ،ارتقاء ظرفيت و ميزان آمادگي شبكه آزمايشگاهي و هماهنگي گروه مبارزه با بيماريها در مديريت نمونه ،ريشه يابي كمبودها و نواقص مي باشد.

نویسنده
آقای غلامی امیرالمومنین

b.bagdeli@yahoo.com
*******

آقای غلامی امیرالمومنین

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر