دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در نظر دارد: جهت < > به صورت م...

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در نظر دارد: جهت < > به صورت مدیریتی از طریق مناقصه اقدام نماید، لذا از کلیه شرکت های واجد...
1398/02/10 | خانم بگدلی | آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان | مناقصات | 556 | 0 نظر | print | |

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در نظر دارد: جهت << تأمین نیروی انسانی و مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری و حاشیه در سال 99-1999 معاونت بهداشت>> به صورت مدیریتی از طریق مناقصه اقدام نماید، لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمان بندی شده ذیل جهت دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

دانلود اسناد مناقصه

نویسنده
خانم بگدلی

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خانم بگدلی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر