دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بهبهان درنظردارد< > 
را از طریق مناقص...

مناقصه لباس بیماران در سال 99-1398

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بهبهان درنظردارد< > را از طریق مناقصه به شرکت ها/ کارگاه های تولیدی واجد شرایط واگذار نماید. لذا...
1398/07/15 | خانم بگدلی | مناقصه لباس بیماران سال 99-1398 دانشکده علوم پزشکی بهبهان | مناقصات | 49 | 0 نظر | print | |

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بهبهان درنظردارد<<خرید البسه بیماران بستری بیمارستان های دکتر شهیدزاده و فریده بهبهانی>>
را از طریق مناقصه به شرکت ها/ کارگاه های تولیدی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها/ کارگاه های واجد 
شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمان بندی ذیل جهت دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آگهی خرید البسه بیماران

شرایط عمومی و اختصاصی خرید البسه بیماران بستری بیمارستان های دکترشهیدزاده و فریده بهبهانی در سال99-1398

نمونه قرارداد البسه بیماران

نویسنده
خانم بگدلی

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خانم بگدلی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر