fa-IRen-US
Menu
  • در این بخش خدمات شناسه دار معرفی گردیده و امکان دسترسی به برخی خدمات فراهم آورده شده است.

 

  • شناسنامه خدمات بستری 

دانلود

  • شناسنامه خدمات سرپایی

دانلود

  • شناسنامه خدمات پاراکلینیک

​​دانلود

  • شناسنامه خدمات آموزش و ارتقاء سلامت

دانلود

  • شناسنامه خدمات بیمارستان شهیدزاده

دانلود