• در این بخش خدمات شناسه دار معرفی گردیده و امکان دسترسی به برخی خدمات فراهم آورده شده است.
 •  
 • صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت
 • دانلود
 •  
 •  نظارت بر بهداشت اماکن تهیه و توزیع و نگهداری مواد غذایی و اماکن عمومی
 • دانلود
 •  
 • صدور تائیدیه بهداشتی اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
 • دانلود
 •  
 • صدور کارت بهداشت
 • دانلود
 •  
 • آموزش و ارتقاء سلامت
 • دانلود
 •  
 •  تشکیل پرونده الکترونیک سلامت
 • دانلود
 •  
 • ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی
 • دانلود
 •  
 • اصلاح پروانه موسسات سلامت
 • دانلود
 •  
 •  
 •  تمدید پروانه موسسات سلامت
 • دانلود
 •  
 • صدور پروانه موسسات سلامت
 • دانلود
 •  
 •  
 • ثبت نام و برگزاری آزمون های علوم پزشکی
 • دانلود
 •  
 •  
 • ارتقاي اعضاي هيات علمي
 • دانلود
 •  
 • ثبت گواهی ولادت
 • دانلود
 •      
 • ثبت گواهی مرگ
 • دانلود