fa-IRen-US

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

نظرسنجی و سوالات متداول

از نظر ظاهر و کارایی سایت جدید چگونه است؟از ارائه خدمات همکاران ما در بسیج ملی کنترل فشارخون راضی بودید؟


Submit Survey  View Results

حلقه ارجان بهبهان

تماس با ما

شماره تلفن ستاد علوم پزشکی :13- 52839011  061

شماره تلفن دانشکده پیراپزشکی:3- 52887201  061

داخلی روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی:    220  

شماره های داخلی دانشکده

تماس مستقیم با مدیر وبسایت

فاکس: 061-52830230

ایمیل: it@behums.ac.ir

نشانی : میدان پرستار ، خیابان شهید زیبایی ، ستاد دانشکده علوم پزشکی