fa-IRen-US
Menu
  اطلاعیه شماره 8 بکارگیری دانش آموزی بهورزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ...

اطلاعیه شماره 8 بکارگیری دانش آموزی بهورزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 اطلاعیه شماره 8 بکارگیری دانش آموزی بهورزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی :  بدین وسیله از افراد پذیرفته شده در آزمون کتبی جذب و پذی...
1401/02/24 | خانم بگدلی | اطلاعیه شماره 8 بکارگیری دانش آموزی بهورزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی | عمومی،اخبار ویژه،اطلاعیه ها،معاونت درمان،معاونت توسعه،معاونت بهداشت،بیمارستان شهید زاده،بیمارستان اشرفی،حوزه ریاست،معاونت آموزشی و تحقیقاتی،بیمارستان ولیعصر | 90 | 0 نظر | print | |

 اطلاعیه شماره 8 بکارگیری دانش آموزی بهورزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی : 
بدین وسیله از افراد پذیرفته شده در آزمون کتبی جذب و پذیرش بهورز مربوط به بهمن ماه 1400 جهت شرکت در مصاحبه طبق جدول پیوست دعوت به عمل می آید.

جهت دانلود جدول کلیک کنید
 

نویسنده
خانم بگدلی

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خانم بگدلی

  نظرات

نظری وجود ندارد.