fa-IRen-US
Menu
آیا از خدمات بیمارستان شهید زاده راضی هستید؟(به منظور بیان جزییات و ارائه بهتر خدمات فرم ارائه پیشنهادات و شکایات را کامل کنید)


آیا از خدمات بیمارستان فریده بهبهانی راضی هستید؟(به منظور بیان جزییات و ارائه بهتر خدمات فرم ارائه پیشنهادات و شکایات را کامل کنید)ثبت رأی  مشاهده نتایج

 تماس با ما
شماره تلفن ستاد علوم پزشکی :13- 52839011  061

شماره تلفن دانشکده پیراپزشکی جهت تماس دانشجویان :3- 52887201  061

داخلی روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی:    220  

دانلود…شماره های داخلی دانشکده

          تماس مستقیم با مدیر وبسایت

فاکس: 061-52830230

ایمیل: it@behums.ac.ir

                                                   نشانی : میدان پرستار ، خیابان شهید زیبایی ، ستاد دانشکده علوم پزشکی