fa-IRen-US
آیا از خدمات دانشکده علوم پزشکی بهبهان راضی هستید؟


از نظر کارایی و ظاهر سایت دانشکده چگونه است؟Submit Survey  View Results

 تماس با ما
شماره تلفن ستاد علوم پزشکی :13- 52839011  061

شماره تلفن دانشکده پیراپزشکی:3- 52887201  061

داخلی روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی:    220  

دانلود…شماره های داخلی دانشکده

          تماس مستقیم با مدیر وبسایت

فاکس: 061-52830230

ایمیل: it@behums.ac.ir

                                                   نشانی : میدان پرستار ، خیابان شهید زیبایی ، ستاد دانشکده علوم پزشکی